Η άποψη πως τα ζώα "δεν έχουν ψυχή", είναι μια άποψη πολύ διαδεδομένη. Τα "ζώα δεν έχουν ψυχή, αλλά μόνο ενέργεια", ισχυρίζονται υποβαθμίζοντας τα σε σχέση με τα ανθρώπινα όντα. "Για τα ζώα δεν υπάρχει παράδεισος, ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ", λένε.  Την ίδια στιγμή και η νομοθεσία εξομοιώνει τα ζώα με αντικείμενα. Το Άρθρο 1 του νόμου 4039/2012 μιλάει για ιδιοκτήτες ζώων και όχι για κηδεμόνες, και το ίδιο συμβαίνει και στον 3170/2003. Θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο είναι σημαντικές οι λέξεις και η ερμηνεία τους. Είναι σημαντικές, εφόσον τόσο η θρησκεία όσο και η νομοθεσία υποβαθμίζει το ζώο σε σχέση με τον άνθρωπο και εξαιτίας αυτού του γεγονότος πολλοί βρίσκουν την ευκαιρία να δικαιολογούν τις κακοποιήσεις ή ακόμη και να κακοποιούν αυτά τα πλάσματα που θεωρούν κατώτερα του εαυτού τους. Επίσης, είναι συχνές οι περιπτώσεις των κληρικών που προβαίνουν οι ίδιοι σε κακοποιήσεις ζώων, ή που τις δικαιολογούν με την αδιαφορία τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμη πως η εκκλησία επηρεάζει άμεσα και το κράτος, αλλά  και τη στάση του κόσμου απέναντι σε πλήθος ζητημάτων. Η εδραιωμένη άποψη πως "τα ζώα δεν έχουν ψυχή" οδηγεί τους πολίτες (πιστούς και μη) στο να μην τα σέβονται.


Ο Τρυποκάρυδος εντόπισε μερικά στοιχεία που αποδεικνύουν ξεκάθαρα πως η πεποίθηση πως τα ζώα δεν έχουν ψυχή και πως δεν πάνε στον παράδεισο είναι εσφαλμένη. Το αν πιστεύετε σε παράδεισο και ψυχή έχει μικρή σημασία, μια και όπως σας είπα πρόκειται για ένα ζήτημα που διαιωνίζει μια εσφαλμένη στάση απέναντι στα ζώα. Εάν αποδείξουμε στους κληρικούς πως με βάση τα όσα λέει το βιβλίο της ίδιας τους της θρησκείας η πεποίθηση τους αυτή είναι λανθασμένη, αυτό με τη σειρά του θα έχει ως συνέπεια να επηρεαστεί πλήθος κόσμου, αλλά και ίσως επιτύχουμε να μην αναφέρονται εμμέσως τα ζώα σαν αντικείμενα από τη νομοθεσία.


Παρακάτω υπάρχουν οι απαντήσεις. Την επόμενη φορά που κάποιος κληρικός σνομπάρει το ενδιαφέρον σας για τα ζώα και σας ειρωνευθεί λέγοντας πως: "Εδώ οι άνθρωποι πεινάνε, με τα ζώα θα ασχολούμαστε τώρα;", θα μπορείτε να του δώσετε απαντήσεις... Την παραπάνω φράση την άκουσα εγώ προσωπικά έπειτα από τη δολοφονία της σκυλίτσας το Φεβρουάριο στο Μανταμάδο της Λέσβου (Διαβάστε : Πατήρ Ευστράτιος: "Γιατί για ένα σκυλί να γίνει τόση φασαρία; Εσείς το κάνατε μεγάλο ζήτημα..."). Πλέον, θα μπορείτε και εσείς με τη σειρά σας να τον ρωτήσετε εάν γνωρίζει τι λέει ο Θεός στον οποίο πιστεύει για τα ζώα, και να τον αποστομώσετε!


Καταγγελία της σκληρότητας σε βάρος των ζώων


Παρ. 12,10                Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος πονεί και ενδιαφέρεται και δι' αυτά ακόμη τα ζώα του. Τα σπλάγχνα όμως των ασεβών είναι άπονα και σκληρά προς πάντας και προς πάντα.
Β Βασ. 12,2               Ο πλούσιος είχε πάρα πολλά πρόβατα και βόδια.
Β Βασ. 12,3               Ο πτωχός δεν είχε τίποτε άλλο, παρά μίαν μόνον αμνάδα (προβατίνα) μικράν, την οποίαν είχεν αγοράσει. Αυτός προσωπικώς την περιποιήθη, την ανέθρεψε, την εμεγάλωσε μαζή με τα παιδιά του. Αυτή έτρωγε από το ψωμί του και έπινε νερό από το ποτήρι του. Εις την αγκάλην του εκοιμάτο και την είχεν ωσάν θυγατέρα του.


 

Τα ζώα θα βρίσκονται στον Παράδεισο!


Ησ. 65,25                 Τότε, κατά την ευλογημένην αυτήν εποχήν της χάριτος, λύκοι και αρνιά θα βόσκουν μαζή. Ο λέων θα τρώγη άχυρον ωσάν το βόϊδι, το δε φίδι θα τρώγη την γην ωσάν το ψωμί. Τα άγρια θηρία, οι τέως κακοί άνθρωποι, δεν θα προξενήσουν πλέον καμμίαν βλάβην στο άγιον ορός της Σιών, δεν θα κάμουν κανένα κακόν, λέγει ο Κυριος.
Ησ. 11,6                     Τότε ο λύκος θα βόσκη μαζή με το αρνί, και η λεοπάρδαλις θα κατοική μαζή με το ερίφιον, το μοσχάριον και ο ταύρος θα βόσκουν μαζή με τον λέοντα και ένα μικρό παιδί θα οδηγή αυτά ως ήμερα αρνία.
Ησ. 11,7                     Το βόϊδι και η άρκτος θα βόσκουν μαζή και τα μικρά των θα κάμνουν μαζή συντροφιά. Το ληοντάρι και το βόϊδι θα τρώγουν μαζή άχυρα.
Ησ. 11,8                     Μικρό παιδί θα απλώνη και θα θέτη χωρίς κίνδυνον τα χέρια του εις την οπήν της δηλητηριώδους ασπίδος και εις την φωλεάν, όπου αι ασπίδες έχουν τα μικρά των.
Ησ. 11,9                     Ολα τα άγρια θηρία και τα δηλητηριώδη φίδια δεν θα κάμουν εις κανένα κακόν, ούτε θα έχουν την δύναμιν και την διάθεσιν να φονεύσουν κανένα στο άγιόν μου όρος, διότι ολόκληρος ο κόσμος θα έχη πλημμυρίσει από την θείαν γνώσιν, όπως το πολύ ύδωρ κατακαλύπτει τας θαλάσσας.
Γεν. 9,9                     “ιδού εγώ σήμερον συνάπτω και κλείω μίαν συμφωνίαν μαζή σας και με τους απογόνους σας, οι οποίοι θα σας διαδεχθούν.
Γεν. 9,10                   Η συμφωνία και η υπόσχεσίς μου αυτή επεκτείνεται και εις κάθε ζώσαν ψυχήν, που υπάρχει μαζή σας και γύρω σας, εις τα πτηνά του ουρανού και εις όλα τα κτήνη και τα θηρία της γης, όσα μαζή με σας εξήλθον από την κιβωτόν.
Ωσ. 2,20                    Κατά την εποχήν εκείνην της μετανοίας και επιστροφής των προς εμέ, θα συνάψω νέαν συνθήκην ειρήνης με αυτούς, ακόμη δε ειρήνης και με τα θηρία της υπαίθρου, με τα πετεινά του ουρανού και με τα ερπετά της γης.
Εκκλ. 3,21                 Και ποιός, αλήθεια, βάσει μόνον της ανθρωπίνης σοφίας, γνωρίζει, αν η ψυχή του ανθρώπου μετά τον θάνατον ανεβαίνη προς τα επάνω στον ουρανόν και η πνοή του κτήνους κατεβαίνει κάτω εις την γην;


Φροντίδα του Θεού για τα ζώα


Γεν. 7,7                     Εισήλθε, σύμφωνα με την διαταγήν του Θεού, εις την κιβωτόν αυτός και μαζή με αυτόν τα παιδιά του και η γυναίκα του και αι γυναίκες των παιδιών του, δια να σωθούν από τα ύδατα του κατακλυσμού.
Γεν. 7,8                     Μαζή του επίσης εισήλθον από τα καθαρά και ακάθαρτα πτηνά, από τα καθαρά και ακάθαρτα ζώα και από όλα τα ερπετά, που σύρονται εις την γην.
Ψαλ. 103,27             Ολα αυτά τα ζώα του ουρανού και της γης και της θαλάσσης από σε περιμένουν να τους δώσης εις την κατάλληλον ώραν την τροφήν των.
Ψαλ. 103,28             Οταν δε συ τους την δώσης εκείνα θα σπεύσουν να την συλλέξουν. Οταν εν τη αγαθότητί σου ανοίγης το πλουσιόδωρο χέρι σου, τα σύμπαντα γεμίζουν από τα αγαθά σου.
Ματθ. 6,26              Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ίδετε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συγκεντρώνουν τροφάς εις αποθήκας. Και όμως ο Πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει
Ματθ. 10,29             Δυο στρουθία(σπουργίτια) δεν πωλούνται αντί ενός ασσαρίου, δηλαδή αντί οκτώ λεπτών; Και όμως ένα από αυτά δεν θα πέση νεκρό εις την γην, χωρίς να το επιτρέψη ο Πατήρ σας. .
Ματθ. 6,26              Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ίδετε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συγκεντρώνουν τροφάς εις αποθήκας. Και όμως ο Πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει.