ΤΟΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΟΞΙΝΩΝΤιαποδεικνύεται, ποιοι οι κίνδυνοι, τιπρέπει να πράξουν οι Ελληνες καταναλωτέςκαι οι ελληνικές αρχές.
Κατάθεσηαναφοράς στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών.


1.Το εν εξελίξει σε όλη την Ευρώπη νέοδιατροφικό σκάνδαλο διοξινών στιςζωοτροφές, στα κρέατα και... εν γένειδιατροφική αλυσίδα, έρχεται νααποδείξει μια σειρά από κεφαλαιώδειςσυστηματικές αντινομίες με παγκόσμιοαντίκτυπο και περιεχόμενο. Τοίδιο το σκάνδαλο έρχεται να αποδείξεικαι την ανάγκη συστημικής αναθεώρησηςσε όλο τον πλανήτη και στην χώρα μας.Ειδικότερα:
α)Αποδεικνύεται (για μία ακόμα φορά)ότι οι χώρες που θεωρούνται διατροφικάποιοτικές και ασφαλείς, όπως αυτές τηςΔυτικής Ευρώπης, όχι μόνο δεν είναιποιοτικές και ασφαλείς, αλλά αποτελούνκαι την βάση, την πηγή εξάπλωσηςδιατροφικών κινδύνων που απειλούν τιςανθρώπινες ζωές. Με βάση τα στοιχείαπου έχουν δει το φως της δημοσιότηταςυφίσταται ενεργός διατροφική απειλήκατά της ζωής των πολιτών – καταναλωτώνκαι έγκλημα διαπραττόμενο με ενδεχόμενοδόλο.


β)Αποδεικνύεται ότι η κερδοσκοπίακάποιων είναι συστημικά αξιακά ανώτερο,από οποιοδήποτε άλλο ατομικό καικοινωνικό έννομο αγαθό, από οποιαδήποτεαξία, ακόμα και από την ανθρώπινη ζωή.Το γεγονός ότι κάποιοι υπεύθυνοιγνώριζαν, αλλά αποσιωπούσαν και απέκρυβαντην εγκληματική συμπεριφορά κάποιωνεπιχειρηματιών, οδηγώντας επικίνδυνεςζωοτροφές και προϊόντα που παρήχθησαναπό αυτές στην κατανάλωση από ανθρώπους,όχι μόνο θα πρέπει να ελεγχθεί δικαστικά,αλλά αποδεικνύει ότι το κέρδος έχειαναβιβαστεί σε σύγχρονη θεότητα πουαλώνει κάθε ανθρώπινη αξία και δικαίωμα.


γ)Αποδεικνύεται ότι διάφορες«επιστημονικές» μέθοδοι παραγωγής πουαποσκοπούν στην υπερπαραγωγή είναιπλήρως αποτυχημένες, αντιεπιστημονικέςκαι επικίνδυνες για την ζωή των ανθρώπων.δ)Αποδεικνύεται ότι οι μηχανισμοίελέγχου σε όλη την Ευρώπη, ανατεθειμένεςστους ίδιους τους ιδιώτες, αλλά και σεκρατικούς μηχανισμούς αλλοτριωμένουςαπό την «ιδιωτική κερδοφόρο πρωτοβουλία»δεν επαρκούν. Η τυχαία αποκάλυψη –ομολογία του τεράστιου διατροφικούσκανδάλου, που έρχεται να προστεθεί σεμία σειρά άλλων, αποδεικνύει την πλήρηανεπάρκεια να προστατευθούν αποτελεσματικάκεφαλαιώδη αγαθά των πολιτών ακόμα καιη ίδια η ζωή και η υγεία τους.ε)Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ουδείςμπορεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχουνκαι άλλα αντίστοιχα ενεργά και πολυετήδιατροφικά σκάνδαλα, τα οποία δεν έχουνγίνει αντιληπτά, δεν έχουν δει το φωςτης δημοσιότητας, αλλά παραταύταυφίστανται, είναι ενεργά, αφορούν τοσύνολο ή την πλειονότητα της διαδικασίαςπαραγωγής ζωοτροφών ή της εκτροφής ζώωνκαι μολύνουν όλη την ανθρώπινη διατροφικήαλυσίδα. Η αναθεώρηση των διαδικασιώνελέγχου και παραγωγής, ο συνεχής καιάμεσος έλεγχος όλων των ζωοτροφών καιτων παραγωγικών μεθόδων, η καθιέρωσηενός προηγμένου πραγματικά και αυστηρούσυστήματος ελέγχου και προστασίας είναιαναγκαίος και απολύτως επιβεβλημένος.
στ)Αναγκαία πανευρωπαϊκά και παγκόσμιαείναι η συστημική παραγωγική τροποποίηση,ώστε το παραγωγικό σύστημα να μετατραπείαπό κερδοσκοπικό σε ανθρωποκεντρικό,στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκώντων ανθρώπων και όχι στην κερδοφορίακάποιων.2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πέραντων ανωτέρω ειδικά για την Ελλάδα:Α)Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτώνστις αγορές προϊόντων (πουλερικών,αυγών, χοιρινών, άλλων κρεάτων καιπαραγώγων αυτών) που προέρχονται απόχώρες της Ευρώπης και συνιστούμετην αποφυγή τους μέχρι να ολοκληρωθούνοι έλεγχοι στις χώρες αυτές.Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 4.500 μονάδεςεκτροφής σταμάτησαν την παραγωγή τουςστην Γερμανία εξαιτίας του σκανδάλου.
Β)Εφιστούμε την προσοχή τωνκαταναλωτών στην αγορά ελληνικώνπροϊόντων που παράγονται σε μεγάλεςμονάδες παραγωγής και με τις παραγωγικέςμεθόδους αυτές. Από την πορεία τωνελέγχων στην Ευρώπη προκύπτει ηπιθανότητα, αντίστοιχες πρώτες ύλες,να έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ζωοτροφέςάλλων εταιρειών και κρατών προέλευσης.Γ)Συνιστούμε την κατανάλωση ελληνικώνπροϊόντων που παράγονται με τιςπαραδοσιακές μεθόδους, που φέρουν ήμπορούν να φέρουν βεβαίωση για τιςζωοτροφές που χρησιμοποιήθηκαν ήπαράγονται με ακριβώς πιστοποιημένεςβιολογικές μεθόδους παραγωγής.Δ)Ζητούμε από το κράτος και τον ΕΦΕΤπλήρη υπευθυνότητα. Οι παλινωδίες τωναρχικών δηλώσεων ότι δεν υπάρχει πρόβλημαστην Ελλάδα, σε σχέση με τις ύστερες γιαεκτεταμένους ελέγχους, δείχνουντουλάχιστον έλλειψη υπευθυνότητας.Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεταιεπικίνδυνη ανεπάρκεια.

Ε)Ο ΕΦΕΤ οφείλει να δώσει στην δημοσιότηταπλήρη τα στοιχεία των ελέγχων πουπραγματοποίησε και των αποτελεσμάτωντους, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και ναμπορέσουν οι ενώσεις καταναλωτών καιάλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτώννα κρίνουν και να υποδείξουν και άλλουςτυχόν αναγκαίους ελέγχους.ΣΤ)Επισημαίνουμε ότι ο βαθμός εξάπλωσηςκαι συμμετοχής επικίνδυνων προϊόντωνως συστατικών σε άλλα μετεσκευασμέναή τροποποιημένα, δηλ. ο βαθμός ευρύτερηςεξάπλωσης στην διατροφική αλυσίδα,είναι άγνωστος, δυσχερώς ελέγξιμος,άλλα και σημαντικότατος ως παράγονταςπου διακυβεύει την ασφάλεια της ζωήςκαι της υγείας των πολιτών. Οι καταναλωτέςθα πρέπει να έχουν πλήρη πληροφόρησηπροστασία για να μην βρεθούν οι διοξίνεςστο πιάτο τους από το παράθυρο, ωςσυστατικά σε «ανύποπτες» τροφές καιείδη.Ζ)Καθίσταται για μία ακόμα φορά σαφής ηαναγκαιότητα θέσπισης αυστηρών εθνικώνπροτύπων ποιότητας και παραγωγής σεκάθε διαδικασία. Τα πρότυπα αυτά θαπρέπει να έχουν ως στόχο την ποιότητακαι ως βάση τον τεράστιο και μακραίωνοπαραγωγικό πολιτισμό της χώρας μας,ώστε να διασφαλιστεί πρωτοποριακά ηποιοτική συγκρότηση της παραγωγής στηνχώρα, ως προαπαιτούμενο και μέθοδοςποιοτικής κάλυψης των αναγκών τωνανθρώπων.Η) Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι τηντεράστια δυνατότητα παραγωγής ποιοτικώνζωοτροφών που έχει η χώρα μας. Οελληνικός παραγωγικός πολιτισμός έχειαποδείξει ότι υφίσταται σημαντικόςαριθμός ενδημικών ειδών φυτών, τα οποίακαλλιεργούμενα όχι μόνο μπορούν νααποτελέσουν τεράστιας αξίας ζωοτροφή,αλλά και να αντικαταστήσουν την χρήσητοξικών σκευασμάτων «ζιζανιοκτόνων». Η κυβέρνηση οφείλει να οργανώσει καινα δημιουργήσει τις αναγκαίες διαδικασίεςπρος τούτο.Θ)Τέλος και επειδή η εμπιστοσύνη μαςστις αρχές και τους μηχανισμούς ελέγχουβρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ανακοινώνουμετην κατάθεση στον αρμόδιο εισαγγελέααναφοράς μας για την διερεύνηση τυχόνπαρανόμων πράξεων που σχετίζονται μετο νέο διατροφικό σκάνδαλο με σκοπό ναδιωχθούν άπαντες οι υπεύθυνοι (και τωνξένων εταιρειών που εμπλέκονται), ναδιεξαχθεί υπεύθυνος εισαγγελικόςέλεγχος για τους διατροφικούς κινδύνουςπου έχουν προκύψει και να παρακολουθείταιη διαδικασία από την δικαιοσύνη καιτους κοινωνικούς φορείς για την καλύτερηπροστασία και ενημέρωσή τους.
Καλούμετους κοινωνικούς φορείς ανά την χώρανα πράξουν το ίδιο στις κατά τόπουςεισαγγελίες και να συντονίσουν τιςενέργειές τους ερχόμενες σε επαφή μετο ΝEO ΙΝ.ΚΑ. .